Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Zalecenia w związku z koronawirusem SARS – CoV – 2

Szanowni Państwo,

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci należy przestrzegać zasad podstawowej higieny osobistej oraz postępowania epidemiologicznego i medycznego.

Każda osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni:

-przebywała w rejonie w którym podejrzewa się utrzymującą transmisję SARS-CoV – 2,

-miała bliski kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV – 2,

-pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV -2

oraz:
u której wystąpił co najmniej jeden z wymienianych objawów infekcji układu oddechowego:
-gorączka,
-kaszel,

-duszności,

-inne wskazane w komunikatach GIS i MZ.

powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Radomiu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,

26-601 Radom telefon: 48 345 15 89

radom@psse.waw.pl

Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy
690-122-050 lub 508 526 676.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu na podstawie złożonego przez pracownika lub ucznia – jego rodzica oświadczenia o przebywaniu w regionach (Chiny, Korea Południowa, Włochy /w szczególności regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum/, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan /aktualna lista krajów dostępna jest na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl/),
w których wystąpiły zakażenia koronawirusem – zwalnia osoby powracające z tych regionów z obowiązku świadczenia pracy lub nauki w szkole i umożliwia im pracę lub naukę w domu przez okres 14 dni.

Więcej informacji do zapoznania i stosowania:

-pismo Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla placówek oświatowych

-rekomendacja Ministra Edukacji Narodowej

-film Co musisz wiedzieć o koronawirusie – https://liblink.pl/ZszS41UsH4.

Szkoła począwszy od dnia 9.03.2020 r. do odwołania wstrzymuje organizację wszelkich wycieczek, wyjść grupowych, wymiany młodzieży i wyjazdów zagranicznych.