Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Pomoc socjalna dla nauczycieli i emerytów

Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

POBIERZ REGULAMIN i WNIOSEK


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

POBIERZ WNIOSEK

WYCIĄG Z REGULAMINU

 

 1. Dopłaty z ZFŚS mogą uzyskać tylko te osoby uprawnione, które:
 2. złożą wiarygodnie uzasadniony wniosek o dopłatę, oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i własnym podpisem potwierdzą prawdziwość danych zawartych we wniosku pod rygorem kary określonej w ust. 2,
 3. b) kwalifikują się do otrzymania pomocy ze względu na spełnienie kryteriów socjalnych, są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej.
 4. Przez dochód na jednego członka rodziny rozumiemy średnią miesięcznych dochodów netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny wyliczoną z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku udowodnienia osobie uprawnionej, że złożyła nieprawdziwe oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej, losowej i materialnej lub zużyła przeznaczoną pomoc na cel niezgodny z jej przeznaczeniem, pracodawca może pozbawić tę osobę uprawnień do ubiegania się o świadczenia rzeczowe lub finansowe
  z ZFŚS na okres od 1 – 3 lat.
 5. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać u przewodniczącego Komisji Socjalnej lub w sekretariacie szkoły na obowiązującym
  u pracodawcy druku (druk w załączeniu).
 6. Druki wniosków, o których mowa w ust. 3, dostępne są w sekretariacie szkoły,
  u przewodniczącego Komisji Socjalnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu dla pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu u przewodniczącego Komisji Socjalnej i w sekretariacie szkoły.
 8. Do korzystania ze świadczeń socjalnych uprawnieni są:
  1. pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony, na podstawie umowy o pracę i mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
  2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych,
  3. emeryci i renciści Zespołu Szkół Plastycznych.
 9. Ze świadczeń socjalnych mogą korzystać także członkowie rodzin osób wymienionych w punktach a-c, członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów,             jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną.
 10. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 7, uważa się:

a). pozostające na utrzymaniu pracownika dzieci do 18-tego roku życia, a jeśli się uczą do czasu ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 roku życia (po przedłożeniu stosownego zaświadczenia o kontynuacji nauki),

b). współmałżonków,

c). rodziców i teściów pozostających we wspólnym gospodarstwie.

Terminy składania wniosków

 1. Termin składania wniosków wraz z rachunkami o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku:
  1. zimowego dzieci i młodzieży upływa 2 tygodnie po zakończeniu ferii zimowych w danym roku,
  2. letniego dzieci i młodzieży upływa 30 września.
 2. Termin składania wniosków o dofinansowanie w formie ryczałtu do niezorganizowanego wypoczynku;
  1. zimowego dzieci i młodzieży upływa 2 tygodnie po zakończeniu ferii zimowych,
  2. letniego dzieci i młodzieży upływa 30 września.
 3. Termin składania wniosków o dofinansowanie w formie ryczałtu wypoczynku:
  1. zimowego pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów upływa 15 grudnia,
  2. letniego pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów upływa 15 czerwca.
 4. Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupów świątecznych dla pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów upływa 3 tygodnie przed datą świąt.
 5. Termin składania wniosków o dofinansowanie wycieczek pracowników szkoły oraz emerytów i rencistów upływa 14 dni przed datą planowanej wycieczki.

Wnioski niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.