Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
rekrutacja

Wewnątrzszkolny konkurs na pracę miesiąca

REGULAMIN KONKURSU “PRACA MIESIĄCA”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu Al. J.  Grzecznarowskiego 13.

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do twórczej rywalizacji na zadany temat
w dziedzinie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej i projektowej.

3. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1 – 4 LSP

4. Prace konkursowe

 • Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wykonane poza zajęciami szkolnymi.
 • Uczestnik może wziąć udział w konkursie w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 • Zwycięstwo w konkursie w danym miesiącu wyklucza możliwość udziału
  w miesiącu następnym.
 • Każdego miesiąca można zgłosić jedną pracę.
 • Każdego miesiąca obowiązuje temat pracy konkursowej.
 • Temat miesiąca będzie zamieszczany w pierwszym jego tygodniu na stronie internetowej/mediach społecznościowych szkoły lub przesyłany do informacji uczniów w wiadomości w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą (Librus).

5. Wymagania techniczne

– Wszystkie prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.

– Sugerujemy oprawienie mniejszych formatów w passe partout (paspartu) w rozmiarze B2 (50cm x 70cm).

– Do prac dołączamy metryczkę zawierającą imię nazwisko i klasę

6. Termin składania prac

Pracę należy składać nie później niż 24 dnia każdego miesiąca.

7. Wybór najlepszej pracy

 • Wybór najlepszej pracy zostanie dokonany przez komisję składającą się
  z nauczycieli przedmiotów artystycznych wytypowanych przez Dyrektora Szkoły.
 • Wybór pracy miesiąca będzie miał miejsce w ostatnim tygodniu danego miesiąca.
 • Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Szkoły.

8. Nagrody

 • Główną nagrodą jest ekspozycja pracy w jednym z wyznaczonych miejsc
  w szkole oraz cząstkowa ocena celująca z przedmiotu artystycznego związanego z techniką wykonania pracy (rysunek, malarstwo, grafika).
 • Praca zostanie wyeksponowana do czasu wyboru kolejnej pracy miesiąca.
 • Autor najlepszej pracy otrzyma bilet gwarantujący możliwość skorzystania
  z jednej z poniższych preferencji – możliwych do wykorzystania wyłącznie
  w okresie ekspozycji pracy:

  • Zwolnienie z pisania jednej niezapowiedzianej kartkówki bez zgłoszenia nieprzygotowania;
  • Zwolnienie z niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej z wybranego przedmiotu;
  • Możliwość zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania z wybranego przedmiotu.
 • Skorzystanie z preferencji jest jednorazowe i będzie wiązało się z koniecznością przekazania biletu nauczycielowi wybranego przedmiotu.

9. Interpretacja regulaminu

W razie wątpliwości regulamin będzie interpretowany przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji podjętych przez Dyrektora nie przysługuje tryb odwoławczy.