Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
do Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2024/2025

Uzupełniający sprawdzian uzdolnień kierunkowych (plastycznych) odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00
w siedzibie naszej szkoły!

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub przesłać pocztą elektroniczną na adres plastyk@plastyk.radom.pl) do 14 sierpnia 2024 r.

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.ust.2) wydane przez lekarza POZ
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 4. dwie podpisane fotografie o wymiarach 30 mm x 42 mm
 5. kserokopia opinii lub orzeczenia PP-P (jeśli kandydat takie posiada)
 6. oświadczenia rodziców Liceum Sztuk Plastycznych:  (pobierz wniosek)

(pobierz oświadczenia rodziców)Chcesz o coś zapytać? Zadzwoń 48 340 28 38


Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór do klas pierwszych:

Liceum Sztuk Plastycznych

Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Policealnej Szkoły Plastycznej


Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Liceum Sztuk Plastycznych:  (pobierz wniosek)

(pobierz oświadczenia rodziców)

Zarządzenie CEA w sprawie opłat dla cudzoziemców

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego (pobierz wniosek)

(pobierz oświadczenia rodziców)

Policealna Szkoła Plastyczna (pobierz wniosek)


OFERTA:

Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

 Kandydatów nie obowiązuje nabór elektroniczny poprzez ZSZO Radom

EGZAMINY WSTĘPNE  4 – 5.06.2024 r.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat
i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, projektowanie graficzne, ceramika artystyczna i tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki. Pierwszym nauczanym językiem nowożytnym jest język angielski, drugim język niemiecki.                                                                                                                    

Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów są historia sztuki oraz język angielski.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu
  i multimediów
 • pracownie artystyczne z zapleczami
 • nowoczesną galerię szkolną
 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem
 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe
 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki
 • promuje twórczość plastyczną uczniów
 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach i przeglądach artystycznych
 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi
 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA
 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych
 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:
Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu uzdolnień. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 19 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 roku do godz. 15.00 złożyć:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.ust.2) wydane przez lekarza POZ
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 4. dwie podpisane fotografie o wymiarach 30 mm x 42 mm
 5. kserokopia opinii lub orzeczenia PP-P (jeśli kandydat takie posiada)
 6. oświadczenia rodziców 

EGZAMIN WSTĘPNY

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 4 czerwca 2024 r. o godz. 8.45

z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub tempery, akryle, pędzle, naczynie na wodę, paletę do mieszania farb, ołówki miękkie, temperówkę, przybory do pisania.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie – koloru),
 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek: 0-15 punktów
•    malarstwo: 0-15 punktów
•    kompozycja przestrzenna: 0-15 punktów

 • egzamin ustny: 0-15 punktów

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH

 • 19.04.2024 r. – 24 maja 2024 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły (druki można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al. Grzecznarowskiego 13 lub ze strony internetowej szkoły www. plastyk.radom.pl/rekrutacja.
  Kandydat dostarcza wniosek, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, dwie fotografie oraz jeśli posiada opinię/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (zgodnie z Regulaminem Rekrutacji).
 • 4 czerwca 2024 r. (wtorek) – egzamin praktyczny

   godz. 9.00 – 10.30 – sprawdzian z rysunku
   godz. 10.45-12.15 – sprawdzian z malarstwa                                                                                            

   godz. 12.30 – 14.00 – sprawdzian z kompozycji przestrzennej

 • 5 czerwca 2024 r. (środa) – egzamin ustny

godz. 9.00 – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą        programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.

 • 7 czerwca 2024 r. (piątek) godz. 13.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 21 czerwca od godz. 12.00 do 30 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani składają kopię świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej oraz oświadczenia rodziców (druk na stronie szkoły w zakładce /rekrutacja).
 • od 3 lipca 2023 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – kandydaci składają:

– zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)

– kartę zdrowia (w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych)

 • 12 lipca 2024 r. godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły

Dodatkowy nabór uzupełniający uzależniony jest od ewentualnych wolnych miejsc. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu kandydata
w rekrutacji uzupełniającej podejmuje dyrektor szkoły. Kandydat musi osiągnąć minimalny próg punktowy obowiązujący w naborze majowym.

Uwaga !
Przedstawiony harmonogram rekrutacji na rok 2024/2025 może ulec zmianie.


Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Dział Wstępny – nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: rzeźba

Dział Dziecięcy – nauka trwa 3 lata/rysunek i malarstwo /fakultet: grafika komputerowa, ceramika artystyczna, tkanina artystyczna

Dział Młodzieżowy – nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: animacja rysunkowa

Wypełnione i podpisane wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły od dnia 1.03.2024 r. do 31.05.2024 r.  w godz. 7.30 – 15.00.

Dokumenty do pobrania:

(pobierz wniosek)

(pobierz oświadczenia rodziców)


Policealna Szkoła Plastyczna

jest szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego w zakresie wybranej specjalności artystycznej.

Nauka w Policealnej Szkole Plastycznej odbywa się w trybie dziennym, trwa cztery semestry i jest bezpłatna. Kandydaci są przyjmowani do szkoły na podstawie egzaminu wstępnego.

W Policealnej Szkole Plastycznej można wybrać jedną z czterech specjalizacji:

 • projektowanie graficzne
 • ceramika artystyczna
 • tkanina artystyczna
 • techniki rzeźbiarskie

Programy nauczania poszczególnych przedmiotów umożliwiają pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, wspomagają również wybraną specjalizację. Przedmioty zaliczane są semestralnie. Czwarty semestr przeznaczony jest na wykonanie pracy dyplomowej. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, który kończy proces nauczania i składa się z obrony pracy dyplomowej i ustnego egzaminu z historii sztuki.

Słuchaczem Policealnej Szkoły Plastycznej może zostać osoba, która ukończyła szkołę ponadpodstawową i pomyślnie przejdzie egzamin wstępny (matura nie jest wymagana). Obowiązuje limit wieku – na pierwszy semestr może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.

Dokumenty (wniosek, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ, świadectwo szkolne lub świadectwo szkoły artystycznej lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego) należy składać w sekretariacie szkoły: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 13.

Dla kandydatów do szkoły policealnej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio zajęć edukacyjnych artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia.

Egzamin wstępny na rok 2024/2025 odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. i będzie obejmował:

 • egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,
 • egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata  specjalnością kształcenia.

Na egzamin kandydat przynosi karton B2 oraz przybory do rysowania i modelowania m.in. ołówki, czarne kredki, pisaki, markery, czarny tusz, pędzle, klej w sztyfcie, linijkę, nożyczki.
Harmonogram egzaminu wstępnego:

 • kompozycja rysunkowa –  godz. 9.00 – 11.00
 • kompozycja przestrzenna –  godz. 11.30 – 13.30
 • egzamin ustny – od godz. 14.00

Szczegółowych informacji o terminach, zakresie i formie egzaminów udziela sekretariat.


Pobierz wniosek do Policealnej Szkoły Plastycznej