Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury (spacja, strzałki góra dół)
 • Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce (np., e-dziennik, chmura)
 • Linki do dokumentu do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku.
 • Elementy <img> przekazujący informacje nie mają prawidłowo sformułowanego atrybutu <alt>
 • Atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki nie mają swojego odpowiednika dla klawiatury
 • Film lub animacje zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla niesłyszących
 • Niektóre dokumenty do pobrania (mają formy skanów bez rozpoznawania treści

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Syta.
 • E-mail: adam.syta@plastyk.radom.pl
 • Telefon: 889 593 113

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu
 • Adres: Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta, Al. J. Grzecznarowskiego 13, 26-600 Radom
 • E-mail: plastyk@plastyk.radom.pl
 • Telefon: 048 340 28 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta przy Al. J. Grzecznarowskiego 13 jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze od strony Al. J. Grzecznarowskiego, wjazd i drugie wejście na teren szkoły od ul. Kolejowej. Od furtki do wejścia prowadzi utwardzona powierznia (chodnik z kostki brukowej) na zoiomie zerowym. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się Portiernia, na której całodobowo dyżurują pracownicy szkoły, którzy służą pomocą. Za wejściem na schody zndjduje się winda dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń na I i II piętrze osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Windy i platformy osobowe znajdujące się w budynku przystosowane dą dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają szerokość 90 cm. W budynku nie ma progów. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z dodatkowymi urządzeniami dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla
 • Brak możliwości tłumaczenia na język migowy