Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat dla rodziców uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Szanowni Rodzice !
W związku z nową organizacją pracy i funkcjonowania Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w reżimie sanitarnym związaną z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 apeluję do Państwa o ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i wyposażenie dzieci w środki ochrony osobistej /masec:zki lub przyłbice, rękawiczki itp./. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie zdrowi uczniowie. W szkole obowiązują:

PROCEDURA
sposobu realizacji zadań szkoły w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021

oraz

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedura realizacji zadań szkoły w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępna dla Rodziców w e-dzienniku  ( https://plastyk.radom.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-sposobu-realizacji-zadan-szkoly-w-czasie-epidemii-2020_2021.pdf ). Rodzice uczniów klas pierwszych: Dział Wstępny, Dział Dziecięcy i Dział Młodzieżowy otrzymają dostęp po uzupełnieniu i wprowadzeniu danych do e-dziennika.  Dlatego bardzo proszę o zachowanie wszystkich ogólnie przyjętych zasad reżimu sanitarnego.

Fragment z Procedury sposobu realizacji…/

  1. W szkole mogą przebywać uczniowie, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
  2. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  3. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
  4. W szkole obowiązuje 1,5m dystans społeczny.
  5. W szkole jest wyznaczona strefa Rodzica, w której nie może przebywać więcej niż 3 osoby.

Przestrzeganie tych podstawowych zasad jest niezbędne dla bezpieczeństwa zdrowia Państwa dzieci i Państwa rodzin oraz całej szkolnej społeczności.
Plan lekcji ukaże się na stronie szkoły w dniu 1.09.2020r.
Czekamy na naszych uczniów od dnia 2 września 2020r. zgodnie z planem zajęć. Wejście do szkoły od strony dziedzińca wewnętrznego.
Dyrektor szkoły-B.Marczykowska