Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

„Praktyki europejskie dla młodych plastyków” w Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu, w Niemczech

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu realizuje Projekt w ramach Erasmus Plus Kształcenie i szkolenie zawodowe. Akcja1:Mobilność edukacyjna

„Praktyki europejskie dla młodych plastyków” w Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu, w Niemczech.

Ważnym aspektem projektu jest poznanie europejskich form kształcenia i standardów pracy, a także niemieckiej kultury organizacyjnej. Kolejnym, istotnym czynnikiem jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem specjalizacji: sztukateria. Program zakłada również wspieranie uczestników kształcenia w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju. Udział w projekcie stwarza szanse na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy, poznanie nowych metod nauczania i narzędzi pracy stosowanych w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego. Dużą rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka specjalistycznego niemieckiego, jak również podniesienie świadomości międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem interkulturowej kompetencji organizacyjnej.

Działania te rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku, a zakończą 31 sierpnia 2022 roku. Projekt przewidział cztery mobilności, a w każdej z nich wzięło udział po 20 uczniów. Szkolenia odbywały się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia w Magdeburgu przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Kształcenia.

W wyniku realizacji projektu mobilności wypracowane zostały określone rezultaty oraz osiągnięto efekty materialne i niematerialne takie jak: poznanie nowych technologii wykorzystywanych w nowoczesnych aranżacjach sztukateryjnych, wewnętrznych i elewacyjnych. Podjęto także naukę rozpoznawania i dobierania odpowiednich materiałów i narzędzi do planowanych projektów, modelowanie, dekorowanie sztukaterii, umiejętność opracowania faktury, rozwinięcie kompetencji posługiwania się językiem niemieckim zawodowym.

Uczestnicy poznali wiedzę dotyczącą kultury dnia codziennego i kultury organizacji, historii Niemiec, ćwiczyli umiejętność odnalezienia się w krzyżujących się kontekstach kultury na co dzień i kultury organizacyjnej. Wykształcili postawę tolerancji i akceptacji dla różnorodności kulturowej, przełamali stereotypy i uprzedzenia. Nabyli wiedzę i umiejętności społeczne takie jak: wzajemne zrozumienie i poznawanie się, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, rozwiązywania problemów i konfliktów. Zdobyli

umiejętności wyrażania siebie, pogłębili relacje interpersonalne oraz zachowania asertywne.

Informację o projekcie przekazała Bożena Marczykowska dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu