Rekrutacja

Nabór elektroniczny na stronie www.oswiatawradomiu.pl

Nabór na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do

 

Harmonogram działań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021

 

Dokumenty do pobrania:

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020 (w aktualizacji)

Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych

Oświadczenia rodziców kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021

 

 

Wniosek o przyjęcie do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

 Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 
w Radomiu

 

EGZAMINY WSTĘPNE 27-28 maja 2019r.

 

Kandydatów obowiązuje nabór elektroniczny 

 

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, projektowanie graficzne.
Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki.

 

 

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów
 • pracownie artystyczne z zapleczami
 • nowoczesną galerię szkolną
 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem
 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe
 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie
  i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki
 • promuje twórczość plastyczną uczniów
 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach
  i przeglądach artystycznych
 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi
 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA
 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych
 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

 

 

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. 100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 13 maja do
20 maja 2019 roku
złożyć w sekretariacie:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.1ust.2)
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 4. dwie podpisane fotografie

 

Kwalifikacja kandydatów do LSP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla 8-letniej szkoły podstawowej.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do LSP obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla 8-letniej szkoły podstawowej

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 27 – 28 maja 2019r.
o godz. 8.45
z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania.

 

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),
 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,
 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek: 0-20 punktów,
•    malarstwo: 0-20 punktów,
•    kompozycja: 0-20 punktów,
•    ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki

      czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów.

 

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH  

 • 13 maja 2019r. – 20 maja 2019r. do godz.15.00 – składanie wniosków

     w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych
im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13

(tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej
(plastyk.radom.pl/rekrutacja)

 • 27 maja 2019r. (poniedziałek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian
  z rysunku, godz.11.00 – 12.30 sprawdzian z malarstwa

28 maja 2019r.(wtorek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian z kompozycji przestrzennej, godz. 11.00 – egzamin ustny

 • 3 czerwca 2019r. godz.12.00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień i zainteresowań plastycznych
 • od 21 czerwca od godz.12.00 do 28 czerwca 2019r. do godz.16.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty
 • 16 lipca 2019r. godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 16 lipca 2019r. do 25 lipca 2019r. do godz. 10.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i kart zdrowia
 • 25 lipca 2019r. godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • od 26.07.2019r. do 30.07.2019r. do godz.12.00 rekrutacja uzupełniająca w przypadku braku pełnego naboru
 • 26.08.2019r. sprawdzian umiejętności w rekrutacji uzupełniającej
 • 27.08.2019r. godz.12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej
 • 27.08.2019r. do godz.12.00 składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i kart zdrowia
 • 28.08.2019r. godz.10.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły