Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rekrutacja

Komunikat w sprawie rekrutacji

do Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu - 2021/2022

 W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zwraca się do wszystkich kandydatów z prośbą, aby zgodnie z  harmonogramem rekrutacji, przesyłali wypełnione i podpisane wnioski (skan lub czytelna fotografia) w wersji elektronicznej na adres plastyk@plastyk.radom.pl . Po przesłaniu wniosków kandydaci otrzymają wiadomość potwierdzającą.

Kandydaci, którzy w najbliższym czasie nie mogą uzyskać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole plastycznej, będą proszeni o uzupełnienie złożonej dokumentacji w terminie późniejszym.

Kandydaci, którzy w czasie zawieszenia zajęć szkolnych nie mają możliwości uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, także będą mogli dostarczyć zaświadczenie w chwili, kiedy będzie to możliwe.

Wszyscy kandydaci, którzy złożą wnioski w formie elektronicznej, będą proszeni o zamianę na dokument w wersji papierowej we wskazanym terminie.

Termin egzaminu wstępnego, jego przebieg i charakter zależy od sytuacji związanej z epidemią i decyzji MEN.

W związku z powyższym Kandydatów i ich rodziców prosimy o systematyczne czytanie komunikatów na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl oraz o kontakt telefoniczny z sekretariatem 48/ 340 28 38 lub   e-mailowy plastyk@plastyk.radom.pl

 

Dyrektor szkoły – B.Marczykowska

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022 do

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla obcokrajowców

 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju
prosimy o składanie wniosków poprzez pocztę elektroniczną szkoły na adres:
plastyk@plastyk.radom.pl lub do urny w budynku szkoły

Kandydatów nie obowiązuje nabór elektroniczny poprzez ZSZO Radom

EGZAMINY WSTĘPNE 31.05.2021r.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat
i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, projektowanie graficzne, ceramika i tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki. Pierwszym nauczanym językiem nowożytnym jest język angielski, także w zakresie rozszerzonym, drugim język niemiecki.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu
  i multimediów

 • pracownie artystyczne z zapleczami

 • nowoczesną galerię szkolną

 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem

 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe

 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki

 • promuje twórczość plastyczną uczniów

 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach i przeglądach artystycznych

 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi

 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA

 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych

 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. 100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 5 maja 2021r. do 25 maja 2021 roku do godz. 15.00 złożyć:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły

 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.1ust.2)

 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej

 4. dwie podpisane fotografie

 5. kserokopię opinii lub orzeczenia P.P-P (jeśli kandydat takie posiada)

Kwalifikacja kandydatów do LSP na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

EGZAMIN WSTĘPNY
Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 31 maja 2021r. o godz. 8.45
z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub tempery, akryle, pędzle, naczynie na wodę, paleta do mieszania farb, ołówki miękkie, temperówka, przybory do pisania.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji,

 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),

 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek:
0-20 punktów,
•    malarstwo:
0-20 punktów,
•    kompozycja:
0-20 punktów

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH  

 • 5 maja 2021r. – 25 maja 2021r. do godz.15.00 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły lub poprzez pocztę elektroniczną plastyk@plastyk.radom.pl (druki można pobrać w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13 lub ze strony internetowej www. plastyk.radom.pl/rekrutacja).

 • 31 maja 2021r. (poniedziałek) – egzamin praktyczny godz.9.00 – 10.30 – sprawdzian z rysunku
  godz. 10.45-12.15 – sprawdzian z malarstwa godz. 12.30 – 14.00 – sprawdzian z kompozycji przestrzennej

 • 1 czerwca 2021r. (wtorek) godz.13.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • od 25 czerwca od godz.12.00 do 30 czerwca 2021r. do godz.15.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia
  8-letniej szkoły podstawowej potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia rodziców (druk na stronie szkoły
  w zakładce /rekrutacja

 • od 9 lipca 2021r. do 13 lipca 2021r. do godz.15.00 - kandydaci składają oryginały świadectw ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia

 • 14 lipca 2021r. godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Dodatkowy nabór uzupełniający zaplanowany jest na dzień
23 sierpnia 2021r.
Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu kandydata
w rekrutacji uzupełniającej podejmuje dyrektor szkoły. Kandydat musi osiągnąć minimalny próg punktowy obowiązujący w naborze majowym.

Uwaga ! Przedstawiony harmonogram rekrutacji na rok 2021/2022 może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

 


Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022
do klasy pierwszej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego:

Dział Wstępny – nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: rzeźba

Dział Dziecięcy – nauka trwa 3 lata/rysunek i malarstwo /fakultet: grafika komputerowa, ceramika artystyczna, tkanina artystyczna

Dział Młodzieżowy - nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: animacja rysunkowa

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju
Kandydatów prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych wniosków na adres:
plastyk@plastyk.radom.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego