Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rekrutacja

Nabór na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zarządzenie CEA w sprawie opłat dla cudzoziemców

 Kandydatów nie obowiązuje nabór elektroniczny poprzez ZSZO Radom

EGZAMINY WSTĘPNE 30 - 31.05.2022r.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat
i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, projektowanie graficzne, ceramika artystyczna i tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki. Pierwszym nauczanym językiem nowożytnym jest język angielski, drugim język niemiecki.
Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym, obowiązkowymi dla wszystkich uczniów są historia sztuki oraz język angielski.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów
 • pracownie artystyczne z zapleczami
 • nowoczesną galerię szkolną
 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem
 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe
 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki
 • promuje twórczość plastyczną uczniów
 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach i przeglądach artystycznych
 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi
 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA
 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych
 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu uzdolnień. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 9 maja 2022 r. do 25 maja 2022 roku do godz. 15.00 złożyć:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.ust.2)
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 4. dwie podpisane fotografie o wymiarach 30 mm x 42 mm
 5. kserokopia opinii lub orzeczenia PP-P (jeśli kandydat takie posiada)
 6. oświadczenia rodziców

EGZAMIN WSTĘPNY

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 30 maja 2022r. o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub tempery, akryle, pędzle, naczynie na wodę, paletę do mieszania farb, ołówki miękkie, temperówkę, przybory do pisania.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),
 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek: 0-20 punktów
•    malarstwo: 0-20 punktów
•    kompozycja przestrzenna: 0-20 punktów

 • egzamin ustny: 0-20 punktów

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH  

 • 9 maja 2022 r. – 25 maja 2022 r. do godz.15. 00 – składanie dokumentów w sekretariacie szkoły (druki można pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu,
  Grzecznarowskiego 13 lub ze strony internetowej
  www. plastyk.radom.pl/rekrutacja). Kandydat dostarcza wniosek, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, 2 fotografie oraz jeśli posiada to opinię/orzeczenie
  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (zgodnie z Regulaminem Rekrutacji).
 • 30 maja 2022 r. (poniedziałek) – egzamin praktyczny

godz. 9.00 – 10.30 – sprawdzian z rysunku
godz. 10.45-12.15 – sprawdzian z malarstwa

godz. 12.30 – 14.00 – sprawdzian z kompozycji przestrzennej

 

 • 31 maja 2022 r. (wtorek) – egzamin praktyczny

godz. 9.00 – egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych
z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej.

 

 • 2 czerwca 2022 r. (czwartek) godz.13. 00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 • od 24 czerwca od godz. 12. 00 do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15. 00 - kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia rodziców (druk na stronie szkoły w zakładce /rekrutacja).

 

 • od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz.15. 00 - kandydaci składają oryginały świadectw ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty zdrowia.

 

 • 14 lipca 2022 r. godz. 14.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w terminie głównym szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające, które odbędzie się
w ostatnim tygodniu sierpnia.

Uwaga ! Przedstawiony harmonogram rekrutacji na rok 2022/2023 może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

 


Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023
do klasy pierwszej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego:

Dział Wstępny – nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: rzeźba

Dział Dziecięcy – nauka trwa 3 lata/rysunek i malarstwo /fakultet: grafika komputerowa, ceramika artystyczna, tkanina artystyczna

Dział Młodzieżowy - nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: animacja rysunkowa

Wypełnione i podpisane wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły od dnia 1.03.2022 r. do 31.05.2022 r.  w godz. 7.30 – 15.00.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego