Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Rekrutacja

Harmonogram egzaminów wstępnych

Nabór na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 do

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021

Informacja dla obcokrajowców

  

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju
prosimy o składanie wniosków poprzez pocztę elektroniczną szkoły na adres:
plastyk@plastyk.radom.pl

Kandydatów nie obowiązuje nabór elektroniczny poprzez ZSZO Radom

EGZAMINY WSTĘPNE 22 czerwca 2020r.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, projektowanie graficzne, ceramika i tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki. Pierwszym nauczanym językiem nowożytnym jest język angielski, także w zakresie rozszerzonym, drugim język niemiecki.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów
 • pracownie artystyczne z zapleczami
 • nowoczesną galerię szkolną
 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem
 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe
 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki
 • promuje twórczość plastyczną uczniów
 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach i przeglądach artystycznych
 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi
 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA
 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych
 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. 100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 11 maja do 25 maja 2020 roku do godz. 15.00 złożyć w sekretariacie:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.1ust.2)
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
 4. dwie podpisane fotografie

W związku zaistniałą w kraju sytuacją związaną z COVID-19 oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone nie później niż do dnia rozpoczęcia nauki, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn epidemiologicznych.

Kwalifikacja kandydatów do LSP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla 8-letniej szkoły podstawowej.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do LSP obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla 8-letniej szkoły podstawowej

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 22 czerwca 2020r. o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania oraz mały nożyk do rzeźbienia w glinie, plastelinie.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji,
 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),
 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,
 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek: 0-20 punktów,
•    malarstwo: 0-20 punktów,
•    kompozycja: 0-20 punktów,
•    ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki
czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów.

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH  

 • 11 maja 2020r. – 25 maja 2020r. do godz.15.00 – składanie wniosków w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13 (tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej (www. plastyk.radom.pl/rekrutacja).
 •             22 czerwca 2020r. (poniedziałek) – egzamin praktyczny

  godz. 8.45 - 9.00 – spotkanie organizacyjne z Dyrekcją Szkoły
  godz. 9.00 - 10.00 – sprawdzian z rysunku
  godz. 10.15 - 11.15 – sprawdzian z malarstwa
  godz. 11.30 - 12.30 – sprawdzian z kompozycji przestrzennej

  • od 26 czerwca 2020r. od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020r. do godz.12.00 - kandydaci składają: 
  1. kopie świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły)

  oraz jeśli dotychczas nie złożyli

  1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
   w zawodzie plastyk,
  2. oświadczenia rodziców (druk ze strony szkoły)
  3. 2 fotografie
  4. kopie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, jeśli dziecko było kiedyś badane
  • 30 czerwca 2020r. godz. 15.00

  ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych i kandydatów wstępnie niezakwalifikowanych (na podstawie wyników egzaminu praktycznego).

  Listy będą wywieszone przy wejściu do szkoły, a także od 30 czerwca 2020r. (wtorek) od godziny 15.00 do 1 lipca 2020r. (środa) do godziny 15.00 będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły

  • od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

  składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i kart zdrowia

  • 7 sierpnia 2020r. godz. 14.00

  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  Listy będą wywieszone przy wejściu do szkoły, a także od 7 sierpnia 2020r.(piątek) od godziny 14.00 do 8 sierpnia 2020r. (sobota) do godziny 14.00 będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowy nabór uzupełniający zaplanowany jest na ostatni tydzień sierpnia 2020r.


 

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021
do klasy pierwszej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego:

Dział Wstępny – nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: rzeźba

Dział Dziecięcy – nauka trwa 3 lata/rysunek i malarstwo /fakultet: grafika komputerowa, ceramika artystyczna, tkanina artystyczna

Dział Młodzieżowy - nauka trwa 1 rok/rysunek i malarstwo /fakultet: animacja rysunkowa

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju
Kandydatów prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych wniosków na adres:
plastyk@plastyk.radom.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego