Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konsultacje dla uczniów

KOMUNIKAT w sprawie KONSULTACJI dla uczniów w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu – 2019/2020

1. Od 1 czerwca 2020r. do 5 czerwca 2020r. na terenie szkoły rozpoczną się konsultacje dla uczniów klas 4-5 OSSP , 1-3 LSP (cykl czteroletni) oraz 1 LSP (cykl pięcioletni). Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny. Celem konsultacji jest wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych podczas zajęć zdalnych, usystematyzowanie wiedzy, poprawa ocen.

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Od 1 czerwca będzie również dostępna biblioteka szkolna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 10.00-14.00. Dezynfekcji i kwarantannie poddawane będą książki zwracane do biblioteki. Korzystający z biblioteki szkolnej uczniowie, mają obowiązek wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek, które uległy zmianie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.

4. Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Jeśli uczeń wyraża chęć udziału w bezpośrednim spotkaniu/konsultacji na terenie szkoły, wówczas należy skontaktować się – np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego – z nauczycielem prowadzącym zajęcia w celu ustalenia terminu spotkania”. Terminy spotkań będą ustalone dopiero po tym, jak konkretni uczniowie wyrażą chęć przyjścia na konsultacje.

5. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, musi zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

6. Na konsultacje należy wziąć do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie możliwości ich pożyczenia od innych uczniów.

7. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk; wszyscy uczniowie wchodzący do budynku zobligowani są z niego skorzystać. Wszystkie prace porządkowe na terenie szkoły – ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal i pracowni do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach – będą monitorowane.

8. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie 2m dystansu pomiędzy osobami, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

11. Na terenie szkoły przy głównym wejściu zostały umieszczone numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz infolinii NFZ .

Dyrektor szkoły – B.Marczykowska Radom , dnia 27.05.2020r.


kliknij tu —> HARMONOGRAM KONSULTACJI <—kliknij tu