Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
harmonogram

Harmonogram egzaminów wstępnych

HARMONOGRAM EGZAMINU WSTĘPNEGO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   

22 czerwca 2020r.  

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Egzamin rozpocznie się spotkaniem dyrekcji szkoły z kandydatami o godz. 8.45 /wewnętrzny dziedziniec szkoły/.

Po przybyciu prosimy o zapoznanie się z przydziałem do określonej grupy – informacje będą podane na kilku tablicach ogłoszeń na dziedzińcu szkoły. Ustalenie przydziału do konkretnej grupy usprawni komunikację i zapobiegnie nadmiernemu gromadzeniu się kandydatów przy wejścia na teren szkoły. Nauczyciele i pracownicy będą służyć pomocą.

Przypominamy o przyniesieniu na egzamin:  bloku technicznego  A-3 , ołówka, temperówki, gumki,  farb plakatowych  lub temperowych, pędzli, pojemnika  na wodę, palety do rozrabiania farb, osobistych narzędzi do kompozycji przestrzennej (rzeźba – mały nożyk do rzeźbienia w glinie, plastelinie).

Przypominamy także o obowiązku posiadania maseczek  ochronnych !

 

Radom, 15 czerwca 2020r.

Pobierz >> HARMONOGRAM EGZAMINU WSTĘPNEGO strona szkoły 

Data, godzina

 

sala Szkoła, egzamin
22.06.2020r. /poniedziałek/

godz. 9:00-10:00

     1 grupa sala gimn. rysunek
2 grupa sala 11
3 grupa sala 12
4 grupa sala 13
 

22.06.2020r. /poniedziałek/

godz. 10:15-11:15

     1 grupa sala gimn. malarstwo
2 grupa sala 11
3 grupa sala 12
4 grupa sala 13
22.06.2020r. /poniedziałek/

godz. 11:30-12:30

     1 grupa sala gimn. kompozycja przestrzenna
2 grupa sala 18
3 grupa sala 19
4 grupa sala 20

                                                    

PROCEDURY  dotyczące przestrzegania wytycznych związanych
z bezpieczeństwem kandydatów i nauczycieli/komisji przeprowadzających egzamin wstępny

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
    w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
  5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami egzaminacyjnymi, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu należy stosować się do wytycznych przedstawionych w harmonogramie przebiegu egzaminu oraz do wskazówek nauczycieli/ egzaminatorów.
  6. Wejście na teren szkoły tylko w maseczkach oraz po uprzednim zdezynfekowaniu rąk
  7. Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego powinni mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  8. Podczas trwania egzaminu oraz przerwy, zdający stosują się do warunków sanitarnych podanych przez dyrekcję szkoły, egzaminatorów oraz pracowników szkoły.