Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

„Magia Świąt” – szkolny konkurs na projekt karty świątecznej

DYREKTOR SZKOŁY i RADA RODZICÓW

ogłaszają wewnątrzszkolny konkurs na wykonanie projektu kartki świątecznej

MAGIA ŚWIĄT

 

R E G U L A M I N K O N K U S U

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, Liceum Plastycznego i uczniów Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

3. Na konkurs należy dostarczyć pracę, której tematem przewodnim będzie: „Magia Świąt”.

4. Prace powinny być wykonane w technice umożliwiającej powielanie. Praca powinna posiadać metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, do której uczęszcza autor pracy konkursowej, imię i nazwisko nauczyciela.

5. Format pracy – A5

6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 1 pracę konkursową.

7. Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa dnia 5 grudnia 2017 roku.

8. Prace dostarczone po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane w konkursie i nie zostaną objęte oceną jury konkursowego.

9. Prace należy składać w gabinecie wicedyrektora ds. artystycznych.

10. Jury konkursu wyłoni laureatów konkursu wśród dostarczonych prac. Jury przy wyłonieniu laureatów będzie oceniać oryginalność, estetykę pracy, jej zgodność z tematyką konkursu.

11. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z podpisaniem oświadczenia, że zgłaszający jest autorem zgłaszanej w konkursie pracy i zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie internetowej szkoły i powielanie.

12. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Komisja konkursowa przyzna również wyróżnienia i dyplomy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dyrektor szkoły