Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
sukcesy artystyczne

REGULAMIN KONKURSU “PRACA MIESIĄCA”

REGULAMIN KONKURSU “PRACA MIESIĄCA”

 1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu Al. J.  Grzecznarowskiego 13.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do twórczej rywalizacji na zadany temat
w dziedzinie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej i projektowej.

 1. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1 – 4 LSP

 1. Prace konkursowe
 • Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace wykonane poza zajęciami szkolnymi.
 • Uczestnik może wziąć udział w konkursie w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym.
 • Zwycięstwo w konkursie w danym miesiącu wyklucza możliwość udziału
  w miesiącu następnym.
 • Każdego miesiąca można zgłosić jedną pracę.
 • Każdego miesiąca obowiązuje temat pracy konkursowej.
 • Temat miesiąca będzie zamieszczany w pierwszym jego tygodniu na stronie internetowej/mediach społecznościowych szkoły lub przesyłany do informacji uczniów w wiadomości w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą (Librus).
 1. Wymagania techniczne

– Wszystkie prace powinny być wykonane w formacie  B1 (100cm x 70cm) lub B2 (50cm x 70cm).

– Akceptowane jest oprawienie mniejszych formatów w passe partout (paspartu).

– Do prac dołączamy metryczkę zawierającą imię nazwisko i klasę

 1. Termin składania prac

Pracę należy składać nie później niż 24 dnia każdego miesiąca.

 1. Wybór najlepszej pracy
 • Wybór najlepszej pracy zostanie dokonany przez komisję składającą się
  z nauczycieli przedmiotów artystycznych wytypowanych przez Dyrektora Szkoły.
 • Wybór pracy miesiąca będzie miał miejsce w ostatnim tygodniu danego miesiąca.
 • Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Szkoły.
 1. Nagrody
 • Główną nagrodą jest ekspozycja pracy w jednym z wyznaczonych miejsc
  w szkole oraz cząstkowa ocena celująca z przedmiotu artystycznego związanego z techniką wykonania pracy (rysunek, malarstwo, grafika).
 • Praca zostanie wyeksponowana do czasu wyboru kolejnej pracy miesiąca.
 • Autor najlepszej pracy otrzyma bilet gwarantujący możliwość skorzystania
  z jednej z poniższych preferencji – możliwych do wykorzystania wyłącznie
  w okresie ekspozycji pracy:

  • Zwolnienie z pisania jednej niezapowiedzianej kartkówki bez zgłoszenia nieprzygotowania;
  • Zwolnienie z niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej z wybranego przedmiotu;
  • Możliwość zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania z wybranego przedmiotu.
 • Skorzystanie z preferencji jest jednorazowe i będzie wiązało się z koniecznością przekazania biletu nauczycielowi wybranego przedmiotu.
 1. Interpretacja regulaminu

W razie wątpliwości regulamin będzie interpretowany przez Dyrektora Szkoły. Od decyzji podjętych przez Dyrektora nie przysługuje tryb odwoławczy.