Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Informator dla Absolwentów

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Informujemy, że 15 maja uruchamiamy System Rekrutacji Elektronicznej.

Ponieważ nie mogliśmy spotkać się z Wami w trakcie Dni Otwartych ani konsultacji zaplanowaliśmy dla Was wydarzenia online, mające pomóc w podjęciu decyzji o wyborze uczelni.

  • 5 maja rozpoczynamy konsultacje dla kandydatów na studia.
  • 15 maja zapraszamy Was także na wirtualny Dzień Otwarty.
  • 18 maja, w trakcie dodatkowego spotkania online, będziecie mogli z nami porozmawiać, zadać nam dodatkowe pytania.

Szczegóły tych wydarzeń podamy wkrótce.

15 maja uruchamiamy System Rekrutacji Elektornicznej.
Więcej informacji o terminach egzaminów wstępnych i szczegółowym trybie rekrutacji będziemy publikować w zakładce Rekrutacja / Egzaminy / Konsultacje dla kandydatów


 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rekrutacja 2020/2021

Rejestracja online dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia oraz na stacjonarne jednolite studia magisterskie rozpocznie się 03.06.2020 r. i trwać będzie do 30.06.2020 r.

Zobacz wirtualne dni Otwarte na ASP w Warszawie -> kliknij tu <-


Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

https://www.asp.krakow.pl/templates/asp/images/logo-asp.svg

Informacje dla kandydatów (dotyczące wszystkich kierunków)

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu tegorocznych terminów egzaminów maturalnych informujemy, że zmianie ulegnie terminarz rekrutacji na studia w ASP na rok akademicki 2020/2021 (rejestracja online oraz egzaminy wstępne odbędą się w późniejszym terminie). Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej (zakładka REKRUTACJA), gdzie będą publikowane informacje o zmianach w przebiegu tegorocznej rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku:

1) Rekrutacja online – założenie konta w systemie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online –
REKRUTACJA ONLINE

System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:

– na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 21 maja do 4 czerwca 2020 roku, do godz. 23:45.

– na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 1 lipca do 13 lipca 2020 roku, do godz. 23:45.

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem na zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji.

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to studentów ASP oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować

2) Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny – szczegóły tutaj

3) Złożenie dokumentów w dziekanacie – szczegóły tutaj

4) Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny na studia w ASP w Krakowie różni się w zależności od wybranego przez kandydata kierunku, poziomu i formy studiów. Szczegółowy przebieg egzaminu wstępnego jest dostępny w opisach kierunków.

Warunkiem zdania egzaminu jest przystąpienie do wszystkich jego etapów/zadań i uzyskanie w każdym z nich określonej minimalnej liczby punktów oraz zajęcie miejsca w określonym limicie przyjęć na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego.

Stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory potrzebne do indywidualnej pracy, wymienione w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej (dostępne w opisach kierunków) zabezpiecza zdający, we własnym zakresie.

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego –zasady postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego określają Zespoły Rekrutacyjne powołane dla poszczególnych kierunków studiów.

Kandydaci legitymujący się orzeczonym o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów. Do daty zakończenia rejestracji online na studia kandydaci powinni złożyć w dziekanacie Wydziału orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

5) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

studia stacjonarne: 9 lipca 2020

studia niestacjonarne: 21 lipca 2020

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.

W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie.

Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje powiadomienie o przyjęciu.

W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne, ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do nie uruchamiania studiów na danym kierunku.

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).


UTH Wydział Sztuki w Radomiu

Od kandydatów na studia I stopnia wymagane będzie posiadanie świadectwa dojrzałości, a także przedstawienie do oceny komisji egzaminacyjnej teczki z pracami własnymi. Teczka punktowana będzie w skali od 0 do 30 pkt. ogółem za wszystkie przedstawione prace oraz dodane 0,05 sumy punktów odpowiadającej wynikom egzaminu maturalnego z historii sztuki z poziomu podstawowego i rozszerzonego.(UWAGA! By zostać studentem Wydziału Sztuki nie jest konieczne
zdawanie egzaminu z historii sztuki na egzaminie maturalnym!!!).Dla kandydatów posiadających tzw. „starą maturę” przewidziana jest rozmowa z zakresu historii sztuki.
Minimalna wysokość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia:
W = 15 pkt.

Przy czym, na kierunku:

Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna (I i II stopień):

W portfolio przedstaw nam swoje  prace: rysunkowe, malarskie, projektowe, multimedialne, filmy, animacje, fotografie i wszystko to, czym chciałbyś się nam pochwalić. Pokaż nam co potrafisz!

Grafika (I i II stopień):
rysunek (10 szt. – format min. A3) + szkice;
malarstwo (10 szt. – format 50×70 cm) + szkice malarskie;

Architektura wnętrz (I stopień):
rysunek (5 szt. format 100×70 cm, 50×70 cm) + szkice; (tematy: rysunek perspektywiczny, rysunek projektowo-modelowy) szkice malarskie.Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody (I stopień):
portfolio z minimum 10 pracami (format pomiędzy A4 – A2) zawierającymi: szkice, projekty, zdjęcia realizacji ubioru, własnoręcznie wykonane realizacje np. mała, autorska forma ubioru i akcesoriów. 

Rekrutacja odbywa się za pomocą strony

rekrutacja.uniwersytetradom.pl

www.sirk.uniwersytetradom.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

facebook.pl/wydzialsztuki.radom
mdanski@uthrad.pl

UTH Wydział Prawa i Administracji