Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

NAUCZANIE ZDALNE instrukcja

INSTRUKCJA
dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców
o wdrożeniu kształcenia na odległość

w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  poniżej informacje dotyczące wdrożenia kształcenia na odległość w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu:

 1. Szkoła prowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wg planu lekcyjnego obowiązującego dotychczas.
 2. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik Librus. Do pracy zdalnej z uczniami nauczyciele będą wykorzystywać narzędzia w ramach planu Microsoft Office 365 dla szkół, w szczególności Microsoft Teams.
 3. O możliwościach stosowania MS Office 365 dla edukacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci można przeczytać: https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/
 4. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają codziennie wiadomości i komunikaty (z wyjątkiem weekendu).
 5. Każdy nauczyciel ustala z grupą/klasą szczegółowe zasady współpracy, m. in. sposób i terminy rozliczania realizowanych ćwiczeń i zadań oraz zasady ich oceniania.
 6. Każdy nauczyciel może ustalić z daną grupą/klasą dodatkowe, dostępne dla wszystkich uczniów z grupy/klasy kanały kontaktu.
 7. Dodatkowe sposoby zdalnego kontaktu pełnią funkcję uzupełniającą/wspomagającą.
 8. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności kontaktują się z nauczycielem przedmiotu wykorzystując ustalone formy komunikacji.
 9. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel.
 10. Wykonanie zadań z uwzględnieniem ustalonych przez nauczyciela zasad może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
 11. Jeśli uczeń, z przyczyn niezależnych od niego, w określonym czasie nie wywiąże się z obowiązku kontaktu z nauczycielem, jest zobowiązany ustalić z nauczycielem nowy termin wykonania zadanej pracy.
 12. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny.
 13. Nauczyciel bibliotekarz, jeśli to możliwe, udostępni bezpłatny dostęp do e-booków, jeśli takie znajdują się w Internecie.
 14. Nauczyciel pedagog oraz psycholog podadzą poinformują o godzinach swoich dyżurów.
 15. W przypadku wszystkich przedmiotów należy przyjąć, że praca ucznia przekazana do sprawdzenia, konsultacji itp. jest równoznaczna z obecnością ucznia na tych zajęciach.
 16. Od 25 marca 2020r. tematy lekcyjne nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym.
 17. Zaleca się, aby ćwiczenia zadawane przez nauczycieli nie wymagały stałej obecności ucznia przy komputerze – uczeń powinien mieć możliwość realizacji zadań w wygodnym dla niego momencie dnia (ze względu na ograniczony u niektórych dostęp do komputera i Internetu). Do tego celu nauczyciele wykorzystywać będą możliwość nagrania lekcji, aby mogła być odtworzona w trybie offline w dowolnym momencie.
 18. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidulanego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej uwzględniać będą zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy).
 19. Wszelkie problemy z dostępnością do sprzętu/Internetu wpływające na możliwość zdalnej realizacji zadań przez ucznia powinny być niezwłocznie zgłaszane do wychowawcy klasy.
 20. Uczestnictwo w zajęciach, wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela jest obowiązkowe. Długotrwały brak kontaktu ucznia z nauczycielem za pomocą kanałów komunikacji wymienionych w pkt 2 oraz 7, brak zaangażowania w proces edukacyjny, nie wykonywanie przez ucznia zleconych przez nauczyciela zadań będzie miało wpływ na klasyfikację roczną z danych zajęć.

Instrukcja obowiązuje od 25 marca 2020r. w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.