Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Realizacja projektu Erasmus+

Autorką prezentacji jest Weronika Skonieczna

Projekt : „Praktyki europejskie dla młodych plastyków” jest realizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu w Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu w Niemczech. Ważnym aspektem jest poznanie europejskich formach kształcenia i standardów pracy a także niemieckiej kultury organizacyjnej, rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem specjalizacji: sztukateria, wspieranie uczestników kształcenia w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu osobistego rozwoju, zwiększenia szans na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy, poznanie nowych metod nauczania i narzędzi pracy stosowanych w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego, rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka specjalistycznego niemieckiego, podniesienie świadomości międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem interkulturowej kompetencji organizacyjnej.

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku, a zakończą w sierpniu 2021 roku. Projekt przewiduje cztery mobilności w każdej z nich bierze udział po 20 uczniów. Szkolenia  odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia w Magdeburgu przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Kształcenia. Projekt ten odpowiada na potrzeby uczniów.

W wyniku realizacji projektu mobilności wypracowane zostaną określone rezultaty oraz osiągnięte efekty materialne i niematerialne takie jak: poznanie nowych technologii wykorzystywanych w nowoczesnych aranżacjach sztukateryjnych wewnętrznych i elewacyjnych, nauka rozpoznawania i dobierania odpowiednich materiałów i narzędzi do planowanych projektów, modelowanie, dekorowanie sztukaterii, umiejętność opracowania faktury, rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim zawodowym.

Uczestnicy poznają wiedzę dotyczącą kultury dnia codziennego i kultury organizacji, historii Niemiec, Magdeburga,  ćwiczą umiejętność odnalezienia się w krzyżujących się kontekstach kultury dnia codziennego i kultury organizacyjnej, wykształcają postawę tolerancji i akceptacji dla różnorodności kulturowej, przełamują stereotypy i uprzedzenia. Nabywają wiedzę i umiejętności społeczne taki jak wzajemne zrozumienie i poznawanie się, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, rozwiązywanie problemów i konfliktów, umiejętności asertywne, umiejętności wyrażania siebie, wiedza dotycząca relacji interpersonalnych.